POLISHING / COUMPOUND

POLISHING / COUMPOUND

Universal polishing coumpound

For all precious, semi-precious or non precious alloys.

1Kg